Změna názvu společnosti

Vážení obchodní partneři,
tímto si Vás dovolujeme informovat, že s účinností od 19. 11. 2019 došlo ke změně obchodního názvu naší  společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. se sídlem Freudova 118, 742 58 Příbor, IČO 268 65 327, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28696. Od výše uvedeného data vystupuje naše společnost pod obchodním názvem:

TP PŘÍBOR s.r.o.

Ostatní údaje společnosti (jako jsou bankovní spojení, telefonické kontakty, emailové adresy) zůstávají beze změny.

K výše uvedené změně názvu došlo v souladu s naplňováním dlouhodobé strategie rozvoje společnosti.

Změna sídla a obchodního názvu společnosti nemá žádný vliv na práva a závazky, které má naše společnost vůči svým obchodním partnerům, ani na jejich práva a závazky vůči naší společnosti. Na již uzavřených smlouvách se nic nemění.

Veškerá nová obchodní korespondence, objednávky, faktury, uzavírání nových smluv či změny smluv stávajících, jakož i veškerá další jednání vedená mezi naší společností a Vámi však musí být od uvedeného data realizovány pod novým obchodním názvem.
Proto si Vás dovolujeme požádat, abyste používali při komunikaci s naší firmou výhradně nový obchodní název TP PŘÍBOR s.r.o.

Děkuji.
S pozdravem

Ivo Lacný, v.r.
Jednatel společnosti

Omezení dodávky teplé vody v kotelně Lomená

z důvodu plánovaných prací s napojením nové
kogenerační jednotky v kotelně LOMENÁ,
kterou provádí společnost ČEZ Energo s.r.o.
dojde
k přerušení dodávky teplé vody v doby

od 3.6.2019 (pondělí) od 9:00 hod
do 7.6.2019 (pátek) do večerních hodin.

Toto omezení je neodkladné pro další ekonomické provozování systému zásobování teplem. Odstávka bude probíhat pouze po nezbytně nutnou dobu.

Provozovatel systému zásobování teplem (SZT) Správa majetku města Příbor s.r.o. pronajala společnosti ČEZ Energo s.r.o. nebytové prostory v části kotelny za účelem instalace nové kogenerační jednotky (KGJ). Společnost ČEZ Energo s.r.o. bude dodávat část tepelné energie do SZT Příbor. Výhodou tohoto řešení je nákup tepelné energie z KGJ za cenu nižší, než je cena paliva (plynu) s respektováním účinnosti plynové kotelny a tím snížení ceny tepla pro konečného zákazníka.

V současné době probíhají stavební práce společnosti ČEZ Energo s.r.o., součástí těchto prací je napojení KGJ na stávající rozvod tepelné energie.

Z tohoto důvodu dochází k přerušení dodávky teplé vody ve výše uvedeném období.

Jsme si vědomi, že odstávka teplé vody je pro odběratele nekomfortní, ale uděláme vše pro to, aby společnost ČEZ Energo s.r.o. provedla stavební práce v řádném termínu a obnova dodávky teplé vody proběhla v co nejkratším možném časovém intervalu.

Děkujeme Vám za pochopení

Volná pracovní pozice – ENERGETIK PROVOZU TEPLA

Správa majetku města Příbor s.r.o.
oznamuje volnou pracovní pozici
ENERGETIK PROVOZU TEPLA

Charakteristika činnosti: dispečerské řízení výroby a rozvodu tepelné energie SZT na území města Příbor, zajištění ekonomického provozu, kontrola, evidence a vyhodnocování spotřeb tepla, sestavování a kontrola povinných výkazů výroby a rozvodu tepla a výkazů spotřeb paliv a energií, zajišťování metrologie a revizí včetně odstraňování revizních a provozních závad, zpracování a aktualizace provozních směrnic společnosti, vedení provozní dokumentace ( provozní deníky, havarijní stavy….), vyúčtování dodávek tepelné energie, zpracování podkladů pro získání dotací na energetické projekty, technický dozor projektů SZT, evidence smluvních vztahů, zajišťování oprav a údržby soustavy SZT.

Místo výkonu práce: Příbor

Kvalifikační požadavky: min. SŠ s maturitou, technického směru zaměření elektro, vyhláška 50/1978 Sb., praxe v oboru 5 let.

Jiné požadavky: dobrá orientace v legislativě, zejména energetickém zákoně, dobrá znalost práce s PC (Excel, Word, MS Office, Internet), schopnost dále se vzdělávat, kreativita a tvůrčí přístup k řešení různě složitých problémů a situací, dobré komunikativní dovednosti, analytické schopnosti, schopnost spolupráce, zodpovědnost a spolehlivost; ŘP skupiny B

Předpokládaný nástup: dohodou

Požadované doklady:
  • přihláška – motivační dopis (povinné náležitosti: označení výběrového řízení, jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, telefon, e-mail, datum a podpis)
  • profesní životopis, včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech, výpis z rejstříku trestů
  • kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
  • Přihlášku a výše uvedené materiály zašlete elektronicky na smmp@smmp.cz nebo doručte do sídla společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o.
  • Kontakt pro zájemce: 739 089 756, smmp@smmp.cz

Ivo Lacný
jednatel společnosti

Ceník tepelné energie pro rok 2019

Dodavatel: Správa majetku města Příbor s.r.o. Freudova 118, Příbor

Článek 1. Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1 Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2 Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3 Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie na vstupu do DPS / PM
1.4 Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a) Předběžná cena tepla pro vytápění 549,49 Kč/GJ bez DPH
b) K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů
Článek 2.Platnost
2.1 Předběžná cena dodavatele je platná od 1.1.2019
2.2 Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla
23 300 GJ.

Ivo Lacný, jednatel
Ing. Kamila Bučková, ekonom

Cenu tepelné energie schválila Rada města Příbor ve funkci Valné hromady společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. dne  11.12.2018.

Ceník tepelné energie Kotelna Lomená 2018

Ceník tepelné energie kotelny Lomená Příbor
Dodavatel:   Správa majetku města příbor s.r.o. Freudova 118, Příbor

Článek 1.        Cena tepelné energie, produktů a služeb
1.1.    Cena tepelné energie je tvořena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, s prováděcí vyhláškou č. 580/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále v souladu s platnými cenovými rozhodnutími Energetického regulačního úřadu.
1.2.    Cena tepelné energie se účtuje formou jednosložkové ceny.
1.3.    Cena je stanovena pro úroveň předání tepelné energie – vstup do odběrného zařízení dodavatele.
1.4.    Předběžná cena za dodávku (ve sjednaném místě předání), stanovená dle Cenového výměru Energetického regulačního úřadu ve znění pozdějších předpisů takto:
a)  Předběžná cena tepla pro vytápění                             467,74 Kč/GJ bez DPH
b)  K ceně tepla bude dopočtena DPH dle platných předpisů
Článek 2.        Platnost ceníku
2.1.    Ceník dodavatele je platný od 1.9.2018
2.2.    Předběžná cena je stanovena za předpokladu celkové roční dodávky tepla 4 707 GJ.

Příbor 10.8.2018
Ivo Lacný, v.r.                                                             Ing. Kamila Bučková, v.r.
Jednatel                                                                      ekonom

Napouštění systému ÚT v lokalitě kotelny Nerudova

Správa majetku města Příbor
žádá obyvatele domů v lokalitě kotelny Nerudova, aby

v pondělí 24. září 2018 od 16 hodin

z důvodu napouštění systému ústředního topení

otevřeli všechny termostatické hlavice radiátorů na maximum  kontrolovali odvzdušňovací a regulační ventily a spoje radiátorů
a v bytech
v nejvyšších patrech kontrolovali odvzdušnění radiátorů,

V případě netěsností volejte Váš servis:

byty města Příbor – 733 535 739,
byty OSBD Kopřivnice – 605 275 635
družstva a SVJ svůj smluvní servis

Děkujeme za spolupráci a omlouváme se za způsobené potíže.