GDPR

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků SMMP
v souladu s GDPR

Společnost Správa majetku města s.r.o., se sídlem v Příboře, Freudova 118, IČ 26865327 (dále jen „SMMP“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou.

Zásady zpracování osobních údajů zákazníků SMMP jsou vydány v souladu s nařízením Evropské unie číslo 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (zkráceně „GDPR“).

Účely, právní důvody a způsob zpracování osobních údajů

SMMP zpracovává osobní údaje a další informace týkající se zaměstnanců, zákazníků a dalších subjektů SMMP.

SMMP prohlašuje, že dodržuje veškerá pravidla v souladu s výše uvedeným nařízením Evropské unie. Právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů se rozumí právní předpisy, které jsou součástí českého právního řádu, včetně příslušných mezinárodních smluv a právních předpisů Evropské unie, a které se týkají ochrany osobních údajů.

Většina osobních údajů je zpracovávána na základě plnění smlouvy. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu osob, kterých se týkají. Tato zpracování však SMMP provádí jen výjimečně.

SMMP zpracovává osobní údaje osob podle účelů zpracování v souladu s platnou legislativou pro ochranu osobních údajů.

Uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů

Každá dotčená osoba ¨má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se týkají jeho konkrétní situace. SMMP pak osobě prokáže závažnost a oprávněnost zájmů SMMP, které nezasahují do zájmů nebo základních práv a svobod osoby.

SMMP respektuje práva osob, která jsou jim zaručena zákony, např. právo vědět a být informován zejména o tom, za jakým účelem se osobní údaje zpracovávají, případně období, po které budou uchovávány. Zásady ochrany osobních údajů se uplatňují na všechny informace, týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. SMMP zákonně zpracovává osobní údaje, protože je toto zpracování nezbytné pro výkon úkolů vykonávaných v zájmu SMMP.

Na SMMP je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím:

  • datové schránky, ID DS. ,
  • emailem se zaručeným elektronickým podpisem na adrese: smmp@smmp.cz,
  • prostřednictvím pošty s úředně ověřeným podpisem na adrese .Správa majetku města Příbor s.r.o., Freudova 118, 742 58 Příbor,
  • nebo osobně s platným průkazem totožnosti na adrese, Freudova 118, 742 58 Příbor.

V relevantních případech je možné se na SMMP obracet Výše uvedenými způsoby, za účelem uplatnění práva:

  • na přístup k osobním údajům,
  • na opravu osobních údajů,
  • na výmaz osobních údajů,
  • na omezení zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů.

Výše uvedenými způsoby se mohou subjekty údajů na SMMP obracet v případě údajů zpracovávaných na základě souhlasu rovněž za účelem odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo kdykoliv obrátit se na dozorový úřad, kterým je Úřad  pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Pověřenec společnosti

Pověřencem společnosti Správa majetku města Příbor s.r.o. je
Ing. Jan Gubáš,
Kontakt: email gubas@catania.cz.

Zveřejnění a účinnost

Tyto zásady pro zpracování osobních údajů jsou veřejně přístupné na internetových stránkách společnosti www.smmp.cz.

Účinnost zásad: od 25.5.2018.

Vydavatel: Správa majetku města Příbor s.r.o.,